Personakt Antavla

Abraham Michaelis Burelius

Komminister, Kyrkoherde. Blev ca 51 år.

Far:5862 Michael Laurentii Larsson (1584? - 1624)
Mor:5863 Karin (1586? - 1635?)

Född:omkring 1620 Burträsk, (AC) 1)
Bosatt:mellan 1630 och 1642 Burträsk, Västerbotten 2)Komminister mellan 1630 och 1642 i Burträsk (AC).
Bosatt:mellan 1643 och 1649 Nasafjäll (BD) 2)Kyrkoherde mellan 1643 och 1649 i Nasafjäll (BD).
Bosatt:mellan 1644 och 1656 Silbojokk (BD) 2)Kyrkoherde mellan 1644 och 1656 i Silbojokk (BD).
Bosatt:mellan 1656 och 1671 Överkalix (BD) 2)Kyrkoherde mellan 1656 och 1671 i Överkalix (BD).
Död:1671 Överkalix (BD) 3)

Äktenskap med Märita Burman (1630 - 1689)

Vigsel:1646-11-13 Lövånger (AC) 1)

Barn:
Barbro Abrahamsdotter Burelia (1645 - 1735)
Katarina Burelia (1648? - 1732)
Elsa Abrahamsdotter
Anders Abrahamsson

Noteringar

Levnadsbeskrivning
Utan tvifvel son till första kyrkoherden herr Michael Laurentii i Burträsk. Här komminister 1630, fick i jan.1642 konfirmation att blifva predikant vid Nasafjälls grufva. Skänkte år 1643 en t:a korn till förbättring af Burträsk kyrkas glasfönster. Var kapellan i Burträsk då han 4 jan. 1642 af Upsala domkapitel fick konfirmation "att blifva predikant uthi Dn. Johannis Byrelii ställe widh Pitheås silfverbruuk" , d. v. s. Silbojock. (Udpr.) Det dröjde emellertid ännu ett par år, innan den sistnämnde lyckades vinna transport, och i afvaktan härpå sändes Abr. Burelius 1643 till Nasafjäll för att aflösa Lars Burman som pastor. När Silbojock påföljande år genom Joh. Byrelii förflyttning till en komministratur i Neder-Luleå blef ledigt, öfvertogs det af Abr. Burelius, som emellertid äfven synes fått kvarstå som khde i Nasafjäll. Bergsamtet ansåg visserligen, att khdetjänsten därstädes icke borde förminskas eller platserna confunderas, och anmodade därför bergmästaren Lybecker, att hos ärkebiskopen göra framställning om förordnande af ny pastor vid grufvan, men detta ledde tydligen ej till någon åtgärd, enär Burelius ännu 1648 på ett intyg daterat 10 febr. skrifver sig »pastor in Silbojock et Nasafiel» och äfvenledes följande år kallar sig pastor i sistnämnda församling. Han har alltså synbarligen uppburit lön från båda pastoraten och handhaft själavården äfven vid grufsamhället åtminstone t. o. m. 1649. Se vidare khdar i Silbojock. Efter att i 12 år tjänstgjort som kapellan i Burträsk, förordnades han 1643 till predikant i Nasafjäll (II, s. 172) och fick med denna befattning följande år förena khdetjänsten i Silbojock, hvarå han redan 1642 erhållit konfirmation. I en skrifvelse, dat. Arjeplog 10 febr. 1648, kallar han sig pastor in Silbojock et Naasafiel. Å kvittensen öfver den i Burträsk 10 dec. 1649 uppburna årslönen 40 t:r spl och 60 dlr s:mt skrifver han sig verbi divini minister in Nasafjäll. I kvarntullslängden för Skellefteå och Burträsk år 1656 är han däremot uppförd som pastor i Silbojock. Åt bruksförvaltaren Ægidius Otto öfverantvardade han kyrkans kontanter 34 dlr 28 öre k:mt samt en silfversked om 2 lod den 21 mars 1656, då han stod i begrepp att lämna orten för att tillträda khdebeställningen i ÖfverKalix.
Stud. i Upsala okt. 1624. Var kapellan i Burträsk 1630, men råkade i oenighet med sin pastor Johannes Erici och förflyttades i anledning häraf 1643 till Nasafjäll som predikant vid silfvergrufvan, med hvilken befattning han från och med följande år fick förena tjänsten som pastor i Silbojock. Vid sitt tillträde här i Öfver-Kalix 1 maj 1656 möttes han med mycken välvilja af församlingen, som s. å. anslog 4 t:r korn till utsäde på präståkern. År 1665 besvärar sig herr Abraham öfver, att den jord, som är vorden gifven under prästebordet i Öfver Calis, nu klandras af deras arfvingar, som godvilligen, när separation skedde, den under prästbordet gifvit hade; häröfver resolverade Hsands domkapitel 5 febr.: Emedan arfvingerna dertill ingen rätt eller macht hafva att samma jord återlösa och sine föräldrers ord kraftlöse göra, öfver hvilka ock sal. landshöfdingen välb. Frantz Crusebiörn vittne och dess större stadfästelse varit hafver: för den skull skola dee, som detta wederbör, af sådan tillbodh hafva återhåld och låta sig medh det, som lagligen [giort är] och härtill står oqvaldt, benöja (Öfver-Kalix kb.). Burelius afled år 1671 (Härnösands stifs Herdaminne)


Källor

1)Karl Szabad
  
2)jenson.se
  
3)Jenson.se