Personakt Antavla

Olof Persson

Blev högst 82 år.

Far:Per Persson-Skog (1649 - 1712)
Mor:Marna Olofsdotter (1655 - 1720)

Född:1690-07 Åryd (K) 1)
Död:1772-12-17 Guö, Åryd (K) 1)

Noteringar

28. Olof Persson i Törneryd kärar Klas Persson i Märserum angående skuld, fordrar betalt av
hans hustru för en obligation från 1709. Nämndeman Mats Nilsson har uttagit mycket
lösegendom av dess salige förman Gisel Olsson till kreditorerna.

171423. Angående 1/3 skattehemmanet Östra Törneryd. Olof Olsson i Edstorp kärar
nämndeman Mats Nilsson i Törneryd för att vilja från honom och till sin pupill Olof Persson
inlösa. Olof Olsson denna hemmanspart till Mats sålt, därför avslås hans anhållan.
30. Karl Månsson i Djurtorp efter tingsrättens dom 1714-02-27 är tillerkänd att förnöja av salige
Gisel Olssons i Djurtorp hemmanspart. Olof Persson i Törneryd har fordran däri. Olof kärar Klas
Persson i Märserum för samma skuld söka densamma av Karl Månsson.

1717. Olof Persson i Törneryd inlämnat en skrift till tinget angående likstol. Salige Sven Olssons
i Tockarp, Olof skall vara ansvarig för likstolen. Parterna är bröder. Framlidne kyrkoherde
Jakob Kocks sterbhus är intressenter, fullmäktig Peter Carlkvist.

172047. Per Persson i Åryd och Olof Persson i Törneryd förordnas till förmyndare för salige Per
Gunnarssons i Vasakull fyra omyndiga barn; Gunnar, Per, Anders och Olof. Tillsammans med
modern Gertrud Jönsdotter.

172118. Jöns Olsson i Guö tillika med Olof Persson i Törneryd och Per Persson i Åryd
förordnas till förmyndare för avlidne Per Gunnarssons i Vasakull fyra söner. Arvet skall förvaras
i kyrkokistan tills någon vill låna dem, attest från kyrkoherden om detta.

172621. Olof Larsson på Joggesö kärar på sin hustrus vägnar som moster till pigan Anna
Svensdotter pigans farbror Olof Olofsson i Tockarp angående egendom efter pigans föräldrar,
vilka dog i pesten 1712 samt redogörelse för hur Olof Olofsson kommit till 1/4 skatte Tockarp,
vilket tillhört pigans föräldrar. Barnabrev 1712-07-14. Pigans föräldrar Sven Olofsson och Botil
Månsdotter. Olof Olofsson inlöst hemmanet för 105 C av kreditorerna Olof Persson i Törneryd
och Olof Jönsson i Skönevik, vilka ännu lever. Jöns Jönsson i Rörvik den ende överlevande
som gjort skiftet bör höras enligt Olof Larsson. Anna begär att få inbörda hemmanet 1/4
Tockarp.

172637. Kyrkoherde Jöns Stobeus i Hällaryd kärar samtliga sexmän i Hällaryds och Åryds
socknar angående att de skall förklara sig över reparationen av prästgården, klagar över
allmogens bristande närvaro vid bygget. Vissa har kört fram timmer och vissa inte. Vart
hemman skall betala reparationen efter dess storlek. Huvudmän för reparationen; Nämndeman
Måns Nilsson i Modala, Sone i Siggarp i Hällaryds socken och Henrik i Skeppaslätt och Olof
Persson i Törneryd.

172737. Kyrkoherde Jöns Stobeus i Hällaryd kärar samtliga sexmän i Hällaryds och Åryds
socknar angående att de skall förklara sig över reparationen av prästgården, klagar över
allmogens bristande närvaro vid bygget. Vissa har kört fram timmer och vissa inte. Vart
hemman skall betala reparationen efter dess storlek. Huvudmän för reparationen; Nämndeman
Måns Nilsson i Modala, Sone i Siggarp i Hällaryds socken och Henrik i Skeppaslätt och Olof
Persson i Törneryd.

172848. Förmyndarna för avlidne Olof Gammalssons på Tärnö två omyndiga barn Vollemar
Ingemansson i Lycke, Olof Persson i Törneryd och Per Persson i Åryd kärar barnens styvfader
Tore Svensson på Hallö angående flera mål. För själva fastigheten skatteön Tärnös elaka
hävdande och undanhållit lösgods vid skiftet. Parterna förliktes sålunda; Styvfadern skall
disponera fastigheten i år och inte illa förfara med den. Nästa år avträda den till förmyndarna
och styvfadern endast njuta husrum på Tärnö tills barnen blir myndiga och ingen disposition
över ön eller de där underliggande öar ha med undantag av yttre Ekö som han behåller för
sina kreatur utan avgift. För Tärnö ett år betala till förmyndarna 24 C. Vad lösöret beträffar blir
det nytt skifte varav Tore skall få sin del.

172838. Båtsman Per Klockringare för rusthållet Havakulle kärar på dess hustru vägnar
Kerstin Persdotter vägnar Olof Persson i Törneryd, vars fader gårdmannen Per Nilsson eller
den så kallade Spele-Pelen har på Törneryds skatteägor fått tillstånd att bygga en stuga av
Jöns Jonsson 1706, angående att han vill bortföra stugan. Ingen jordskyld behövde erläggas
av Spele-Pellen. Nämndemän intygar att stugan skulle tillfalla gården efter Spele-Pellens död.

172947:1. På sockenmännen i Hällaryd och Åryds vägnar som fullmäktig inställde sig Håkan
Nilsson i Kvallåkra, Henrik Jönsson i Skeppaslätt, Tore Karlsson i Djurtorp, Olof Persson i
Törneryd och Olof Olofsson i Tockarp till rätten inlämnade en skriftlig memorial angående att
sockenmännen kört fram timmer och enhälligt kommit överens att nu till våren bygga upp de
förfallna manhusen. Ber om två uppsyningsmän till var socken som skulle bevista
byggnationen samt med materials framskaffande och arbetslönens indrivande vara behjälpliga.
Att inhysesfolket i socknarna skulle hjälpa till med att ta ner de gamla husen, tomtning och
planering. Slutligen att de som inte betalar arbetslönen måtte tingsstämmas. Tillsattes Karl
Svensson i Kölja, Sven Klementsson i Tattamåla, Per Andersson i Törneryd och Jöns Olsson i
Tockarp att antaga rotmästerskapet och vid nästa ting redogöra för hur det löper samt tillhålla
inhysesfolk. 30 stycken fotträd av ek erhålles 12 och 16 alnar långa till prästgårdens mangård.

172931. Resolution efter 1728-03-07 mellan förmyndarna för avlidne Olof Gammalssons två
omyndiga barn på Tärnö, Vollemar Ingemansson i Lycke, Olof Persson i Törneryd och Per
Persson i Åryd samt styvfadern Tore Svensson. Gäller stridighet om fastighetens rätta hävd
och disposition. 1/8 skatte Tärnö har vid detta ting erbjudits till arrende genom auktion vilket
förmyndarna protesterar emot. Att de må tillbjudas arrendet mot den avgift styvfadern Tore
lovat mot att de utfäster sig barnens utbildning och uppfostran samt om ön råkar i främmande
händer eller genom reparation och påkostnader kan det skada de omyndiga och deras arv.
Rätten säger; Ön består av utskärs fiske och bör skötas av dem som sådant för händer har.
Förmyndarna har också tvärt emot skiftesinstrumentet flyttat barnen från ena förmyndaren Olof
Larsson i Karlshamn där de hade bättre tillfälle till undervisning och uppfostran än på landet.
Barnen är av den förmögenhet att räntan på egendomen väl kan försörja dem. Ön är en hamn
och dit ofta främmande anländer. Om förmyndarna vill ge lika mycket som andra
högstbjudande står de närmast få behålla ön. Auktionen fortsatte och kommissarie Lessle gav
högsta budet 50 C och 8 öre.

172932. Kommissarien Karl Gustav Lessle tillkännagav att han givit högsta budet på arrendet
på 1/8 skatte Tärnö men efter närmare övervägande av öns släta villkor och att inte tillräckliga
år till arrende få så avsäger han sig ön. Ser ingen utkomst med en till två års arrende utan är
nöjd att förmyndarna Vollemar Ingemansson i Lycke, Olof Persson i Törneryd och Lars Persson
(Per Persson mål nr. 31) i Åryd behåller ön. De bjuder ej mer än de 24 C årligen de redan bjudit
efter att ha betalt kronoskatter med mera Förmyndarna befinnes lämpliga att arrendera ön. Syn
och besiktning på hus, gärdesgårdar och skogens skick så de bibehålles till de omyndigas
rätt.

173044. Olof Persson i Törneryd beviljas förbud att ingen får flotta bräder igenom dess hage
där en gren av ån löper.

173148. Samtliga Törneryds hemmansbrukare genom Olof Persson i Törneryd inger en skrift
där de besvärar sig över kringliggande grannar och då i synnerhet Märserum och Märserums
krok, Havakulle och Gunnarstorps åbor. Deras surskog tagit skada, anhåller om förbud.

174448. Bonden Olof Nilsson i Guö kärar Olof Persson i Guö angående en tomt, Olof Perssons
förstuga står nu på tomten. Förstugan är mycket trång, dörrarna går inte att låsa samt är inte
demonterbar. Stugan står även på kanten till ett stup. Olof Perssons förman har kasserat
denna stuga och har således byggt en ny stuga. Per Jönsson i Rörvik och Olof Jönsson i Guö
har tidigare bott på hemmanet. Målet uppskjuts, domaren skall syna.

1744
49. Olof Persson i Guö kärar Olof Nilsson i Guö angående en källa belägen i Nilsson äng.
Nilsson vill förmena Persson att hämta vatten. Då Nilssons styvfar Per Jönsson i Rörvik och
Jöns Olofsson i Guö bebodde hemmanet tog de sig vattenväg genom förstugan. Nu är
vattengången hindrad genom att en kammare är byggd samt att en ugn är uppmurad. Dom;
Persson skall erhålla fri vattenväg kring Nilssons loft.

174450. Olof Nilsson i Guö kärar Olof Persson i Guö angående byte av åker och äng. Nilsson
är Perssons systerson. Vid ett skifte i Rörvik för två år sedan delade parterna mark med
varandra, vilket Perssons hustru inte gick med på. Dom; Käromålet upphävs.

174567. Olof Nilsson i Guö kärar Olof Persson ibm från tidigare dom 1744-11-19, uppskjuten.
Angående en förstugetomt, belägen mellan kärandens nybyggda stuga på dess vanliga plats
och en gammal stuga Olof Persson tillhörig. Olof Persson bortflyttat en stuglänga med loft från
tomten som han bebott. Olof Persson vill bygga ny stuga österut på tomten. Tvist om ingången
till stugan. Olof Nilsson tilldöms äganderätten till den omtvistade förstugan dock om Olof
Persson inte vill bygga på den gamla tomten om åtta alnar kan det tillåtas att Persson nyttjar
samma förstuga som ingång bara så att deras dörrar kan öppnas utan att hindra varandra.
Parterna är närskylda fränder. Nilssons höstväg går på Perssons gata. Vattenvägen till källan
skall vara max tretton alnar och en halv famn. Olof Persson skall göra grind till sin hage. Olof
Persson mest skyldig till stridigheterna.

174827. Kyrkoherde Jöns Stobeus betygar att drängen Per Persson i Märserum är född
1729-09-14 och fyller sitt myndiga 21 år under innevarande år (står så). Kärar sin svåger
bonden Jöns Sonesson i Åryd angående att avträda * skatte Åryd vid nästa fardag. Skifte
efter fadern 1739-04-09 då Jöns gifte sig med systern och fick tillträda hemmanet tills Per blev
myndig. Jöns har en egen gård i Trensums by. Modern änkan hustru Elna Olofsdotter bor i
Märserum, vilken klagar över knapp utkomst. Förmyndaren Olof Persson i Guö nu närvarande.
Uppskjuts.

174899. Drängen Per Persson i Märserum kärar sin svåger Jöns Sonesson i Åryd angående *
skatte Åryd, arv efter kärandens far Per Persson till honom och sju nu levande syskon. Jöns
har suttit på hemmanet sedan 1739. Skifte 1739-04-09. Jöns visar ett kvitto av Olof Elmkvist
att han har betalat 183 C för tvisten med Edstorp i hovrätten och i andra instanser samt betalat
andra processkostnader samt gjort stora reparationer på hemmanet. Jöns är även
medförmyndare till Per. Pers yngste bror Svens förmyndare är Olof Persson i Guö. Övriga
förmyndare; Olof Persson i Vettekulla, Olof Nilsson i Guö, Sven Nilsson i Gundlatorp.
Kyrkoherde Stobeus intygar att Per är född 1729-09-14. Dom; Jöns skall avträda i mars 1750
och att Jöns skall ersättas för sina utlägg för gårdens förbättrande.

175034. Bonden Olof Persson i Guö kärar Jöns Jonsson i Törneryd angående skuld. Ett svart
sto i pant. Olof kärar även Jöns Larsson i Märserum angående skuld. En silvertumlare i pant.


Källor

1)Ancestry.com