Personakt Antavla

Anders Hansson

Gästgivare, Häradsskrivare i Hurva. Blev ca 51 år.

Far:Hans
Mor:Karna Svensdotter (- 1693)

Född:omkring 1655
Död:1706-04-11 Bögerup, Billinge, Eslöv (M)

Äktenskap med Margareta Råbock (1644? - 1719)

Vigsel:omkring 1682 Kvärlöv, Annelöv (M) 1)

Barn:
Karl Andersson Qväderlöf (1686 - 1749)

Noteringar

Om Anders Hansson skriver Janne Agri i "Onsjöbygden" 1970-71:
"Anders Hansson var en man med ett äventyrligt förflutet, om vilket man vet en del.
Han var född omkring 1655 men var vet man ej.
Om sin tidigare levnad skriver han i en supplik till guvenören, att han 'Uthi Före Kriget mycket Ont uthstådt Genom 13 ā 14 Månaders Fengelsse uppå Lands-Crona och Kiöppenhabns Casteller'. Detta var under krigsåren 1676-1679.
Efter fångenskapen, som väl räknades honom som en merit, blev Anders Hansson 1682 häradsskrivare i Onsjö m.fl. härader och bosatte sig i Kvärlöv i Annelövförsamling. Han hade nu bildat familj och hustrun hette Margareta Råbock. Från deras äktenskap känner man fem barn.
Något av åren kring 1690 flyttade Anders Hansson med sin familj från Kvärlöv till Hurva i Frosta härad. Även där var han häradsskrivare men dessutom gästgivare.
1692 begärde han granskning å gästgivaregårdens byggnader, vilka tarvade stora reparationer. Det synes ha dröjt därmed, ty 1696 begär han på nytt besiktning av gården Hurva nr 4, men utan resultat. Två år senare klagade Anders Hansson på nytt. I inlagan till myndigheterna redogöres för hur han av guvernören blivit antagen 'til att vara gästgivare uti Hurva, vilket jag efter yttersta förmåga och flit tänker på bästa och möjligaste sätt att förestå, men som jag därvid icke en ringa svårighet finner hänseende därav att kronohemmanet, som till gästgivaregård är anslaget, är mycket illa ruinerat till dess byggnad, som hos följande där över av häradsnämnden hållne syn utvisar'. Och han tillägger, att det var honom omöjligt att av egna medel reparera gården, varför han bönföll guvernören om hjälp av häradet till byggnadernas uppförande.
Till slut tröttnade Anders Hansson på att vara häradsskrivare och gästgivare i Hurva. Den 30 september 1702 skrev han på nytt till guvernören och klagade att "han nu nästan tröttnas vid detta svåra arbete som häradsskrivaretjänsten med sig fordrar, dels därav att åldern begynner mig anträda, som åtskilliga orsaker med sig förer, till förhinder uti så svårt arbete, här efter för egen person att kunna förrätta, utan någon karls hjälp, vilket den aller nådigaste beståde underhåll och lön inte kan tillsträcka." Vidare klagade han över de svåra tiderna och bönföll nu på sin ålderdom om en lindrigare tjänst antingen i någon stad eller på landet när någon sådan blev vakant Hwaröfwer iagh migh medh Fattig Huustru och Barn kunne hafwa att Frögde.

Anders Hanssons bekymmer för framtiden var kanske befogade men så medellös, som han velat påskina, kan han knappast ha varit. Inom de närmaste åren lämnade han emellertid Hurva gästgivaregård och flyttade till Bögerup, en skattegård, som han då eller de närmaste åren måste ha förvärvat. Där bodde han med sin familj den korta tid han hade kvar att leva.
Han insjuknade i januari 1706 och den 11 april samma år slutade han sina dagar, 51 år gammal.
Han fick sin vilostad i Billinge kyrka dit hans stoft fördes den 21 april nämnda år.

Det har hittills inte gått att konstatera vilka som är föräldrar till Anders Hansson. En gissning kunde vara att det är den löjtnant Hans Johansson vars hustru bar Anders' förstfödde vid dopet 1686 i Kvärlöv. Enl Hallvard Tveitens "Billinge sockens historia" (Lund 1971) var Bögerups tre gårdar år 1680 Cavalleriets ryttmästargårdar. Huvudgården var stor, under det att de två andra var mindre ställen. I "Onsjöbygden" 1968-73 har Janne Agri beskrivit "En gammal vattenkvarns historia" och även lämnat uppgifter om Anders Hansson och hans familj. Kvarnens historia kan man i skriftliga källor följa tillbaka till sen medeltid, till Kristian I: s dagar, men kvarnen kan vara mycket äldre, troligen från tiden före 1200.
Stockamöllan kallades i äldre tid Bögerupsmöllan men kallas i vart fall från 1660-talet för Stockamöllan. Den var ursprungligen sågverk men från slutet av 1600-talet även klädesstamp för vävare och skinnberedare. Stockamöllan hörde till kronohemmanet Bögerup nr 1 (möllan betecknades i jordeböckerna Bögerup nr 2) men avsöndrades 1755 och bildar sedan dess egen fastighet (källa DAL).
Under kriget 1676-1679 brändes möllan av danskarna men återuppfördes senare. Anders Hansson blev ägare till Bögerups gård och mölla i början av 1700-talet. Änkan Margareta Råbock avstod den 24 mars 1718 hemmanet till svärsonen Daniel Schmeling. Vid delningen av boet efter Margareta blev arvingarna oense om vissa förmåner till döttrarna. Tvisten drogs inför häradsrätten, och dom i målet föll inte förrän i juni 1728. Daniel Schmeling fick behålla Bögerup men skulle erlägga visst belopp till medarvingarna. Släkten Soneson/Danielsson har satt sin prägel på samhället Stockamöllan. En redogörelse för "Stockamöllan och dess egare 1682-1902" utgavs 1902.

Ur ett manuskript av släktforskaren Claes Hogbäck, Bjärred, citeras: "... 1674 hade Erik Dahlberg precis blivit färdig med uppbyggnaden av Citadellet i Landskrona. Där satt alltså Anders fängslad och det torde ha varit vid tiden för slaget vid Lund 1676-1679 som han insattes i den gamla byggnaden, beordrad avChristian II 1543 och vars grundsten lades av ingen mindre än den danska sjöhjälten Peder Skram..." Alla barnen utom Johan kallade sig för Qwaederlöf, efter orten Kvärlöf. Johan tog namnet Hurvin, efter Hurva i Frosta härad. Det var alltså dit familjen flyttade omkring 1690 och förutom skrivarsysslan fick Anders Hansson det gästgiveri som finns än idag. Det inhandlades för övrigt 1834 av Karl XIV Johan...

(Källa: Lennart Börnfors)

Barn:
Johan Andersson Hurvin. Fortifikationskassör i Landskrona.
Född omkring 1681 i Kvärlöv, Annelöv (M).
Död 1727 i Landskrona garnisonsförs (M).
Begravd 1727-12-29 i Landskrona (M).
Carl Andersson Qvaederlöf. häradsskrivar.
Född 1686 i Kvärlöv, Annelöv (M).
Döpt 1686-04-09 i Annelöv (M).
Död mellan 1749 och 1751 i Högseröd (M).
Stina Andersdotter Qvaederlöf. Född 1687-09-.. i Kvärlöv, Annelöv (M).
Död 1733-03-20 i Bögerup, Billinge (M).
Uldrich Andersson Qvaederlöf. Född 1690 i Kvärlöv, Annelöv (M).
Döpt 1690-12-26 i Annelöv (M).
Maria Andersdotter Qvaederlöf. Född i Kvärlöv, Annelöv (M).
Död före 1723.
Truel (Trullius) Andersson Qvaederlöf. Uppsyningsman i Landskrona.
Född omkring 1698 i Kvärlöv, Annelöv (M).
Charlotta Andersdotter Qvaederlöf. Född 1701-04-29 i Bögerup, Billinge (M).
Död 1705-03-04 i Bögerup, Billinge (M).


Källor

1)Lennart Börnfors