Personakt Antavla

1928 Jöns Pålsson Lund

Far:3856 Pål

Död:omkring 1671 Bräcke nr 7, Brunnby (M) 1)Anges 1682 ha blivit död för 10 eller 12 år sedan av instämda vittnet Nils Larsson i Bräcke. I Mtl 1672 finns "Jöns Pålsson dööd"

Barn med ?

Barn:
964 Jöns Jönsson Lund (1638? - >1698)
Sissa Jönsdotter

Noteringar

8/12 1647, Fredriksborg.
Herr Christoffer Ulfeldt hade fått brev av fru Idde Skeel av Krapperup, änka till avlidne Fredrik Rantzau, att hon krävde ett "mageskifte" (byte av egendomar) med Ulfeldt. Kungliga rådet bestämde att om det inte skadade länet fick de byta gårdar med varandra.
- En gård i Möllehässle, Moritz Knudssen.
- Bräcke Svend Nielssen, Jens Lauritzen, Morten Nielsen Lang, Niels Svenske, Jens Poulssen Lund, Svend Seyerssen och Niels Lauritzen Lang.
- Flundrarp Peder Andersen, Joen Poulsen, Oluf Jensen, Lauritz Lang.
Dessa gårdar ville hon byta mot gårdar i Slammarp och på andra håll i Helsingborgs Län.

Källa: Kancelliets Brevböger 1647, Rigsarkivet

Finns i mtl , decimantboken 1651, mtl 1653-1655, mtl 1670 och mtl 1671 med son Jöns och står som död i mtl 1672.

Bräcke nr 7 enligt Jorderevningen 1671
1682 26/7
Lars Michelson i Farholt beuiste
Med kaldsmän Nils Persson i Hellieröd
Och Peder Larson i Farhult, som
Hiembler effter lagen att haffue
Steffnit effter en skriffteligh kaldsedel,
Lest och påschreffuen och findis
Indföt på folie 133.
Dernest fremlagde sit indlegh, lest
Och påschreffuen, dess Meening indfört
På folio 134.
Noch enquitantz på 39 Dr smt
Och er indfört på folio 134.
Nils Jönson i Brecke suarede at
Naar det godset waar fallet, så waar
Han unghkarll och gich hemme
Och tiente och haffde huarchen huß
Eller hiem. Sedan haffuer iagh in-
ted hafft någon forunie, barnegodß
att emodtage, och formener
at were fri efftersom iagh iche
staar I barnebreffuit wijdere suar
til neste ting.
Noch Jöns Jönson I Skiettekier, suarde,
At hans faar fich inted aff dette
Godset såsom han waar forarmed.
Naar fadern döde så finge wij
Inted att arffue effter honom.
Wijder suar til neste tingh.
Nils Månson i Farhult suarede,
Att Naar nette godset falt haffde
Han inde barnegods for 80 D
Och sad på en [ottde?] part gård.
Wijdere suar til neste tingh.
Her Hoffmester Christian Otto på
Gundestrup begierer att denne sachen
Måtte opstaae til fierde tingh, så
Wil hand wijdere suare, for for:ne
Lars Michelson.

Kaldtz Sedhel. Helsen med Gud giffuis
Eder Nemlighe Sal. Ericheß Arffuinger
Uthj Fiellastrup, Sal. Jöns Lundß
Arffuinger i Bräcke, Nillß Månson
I Farholt, Sampteligh kall och warsell
Til förste tingh, att mötta och suara,
Sampt förklara huruwijda, en
Hwar uthaff indstembnde, haffuer
Under wergemåhl, i sielff eller
Eders Sal: föreldre hafft haffuer, aff
Det Barnagodß som er förfallit til
Sal. Nilß Jönsons barn uthi Lönholt,
I synnerheet för Metta Nilßdatter
Så wel och samptel: indstembde!
2 ting til doms. Saken er
Till eder detta, heruthj om i icke
Sampteligh bör att undståå huiß
Expensier och påkostnader, som schall
Anwendes på de werge som en
Stor deel uthaff godset haffuer
Emoth tagit, och aff landet uth-
Reesta, eller och en
Huar aff förbemelte indstembnde
Sin Anpart, så wel som iagh til det
Resterende Barnegods at betalla
Så wel och Jöns Lunds Arffuinger,
Så och Nilß Jönson i Brecke
I ser til doms att betalla det
Barnegodß med deß pålöbende
Rente, som dess Sal. Fader i Skiffte-
Breffuit infört fore, så wel och att
Stande mig til Rette förre,
För all den skadestånd som iagh
Deruthinnan hennet haffuer, i
Det Mette Nilßdotters Rette Lauwerge,
Haffuer öffuer migh för samme
Godß hendt dom, och derföre
Faalt sin Egen Nöje haffuer be-
Kommit betalningh. Gud befallit
Aff Farhult d. 19 Julij Ao 1682
Larß Michelson

1682 18/10

Jon Larsson I Nörre Hellieröd be-
Gierer att sachen på sin fader Lars
Michelss wegne maate oppe staa
Till neste ting så som han er
Siuk och ligger på sin sotteseng, och
Inted företagis nu [?.] hans weder-
Parter, Jöns Jönsson i Schiettekierr,
Eßbiörn Jönson i Stubberup
Jöns Jönson och Esbiörn Jönsson
Begierer sine wittne till förhör efter
Andre tingß påschiedelse emoth
Lars Michelson i Farholt. Da framstod
Nils Larsson i Breche soer och want
Effter lagen att Jöns Poulsen i Breche
Bleff död omkring 10 eller 12 åhr
Sedan och då fants inted effter honom
Till hans börn att arffue. Mens hans
börn maatte gaa Mand imellum,
om deriß börd. Jon Jönson i Brecke
winder efter Eed samme ord som
Nils Larsson och war schrifftesman
på samma schiffte. Retten pålegger
parterna att tage processen beschreffuen
och indlegge til neste Ting.
Jon Larsson på min faders wegne
begierer att saken måtte stå öpen
til neste ting med Kirstene i
Fiellestrup.

Källa: Hans Arlocks domboksavskrifter


Källor

1)Martin Brandt, http://brandt.radient.org/ (Domboksmål + Brunnby mantalslängd 1672)