Personakt Antavla

9968 Erik d ä Welamsson

Bonde. Blev högst 71 år.

Far:19936 Welam Hansson (- 1620)
Mor:19937 Eriksdotter

Född:1577 1)
Död:1648 Sunderbyn, Nederluleå, (BD) 1)

Barn med ?

Barn:
4984 Welam d ä Eriksson (1597 - >1655)

Noteringar

enligt databas BD:
Bonde i Bälinge och Sunderbyn Luleå. Skriven 1620-23 i Bälinge. 1645-52 i Sundbyn. Utfattig och gammal 1648 då han taxeras för 2 spannland och får hela skatten efterskänkt.
Enl JW: Erik Willemsson, Bälinge 3. I mtl 1618 och 1621. Vid 1618 års termin för Älvsborgs lösen skattade Erik för 1/2 mantal. Han gifte troligen in sig i byn och tycks ha föregåtts av en Erik Nilsson (i mtl 1592-1613 bl a), möjligen Eriks svärfar.
Biografi
Levde mellan 1611 och 1623 i Bälinge, Nederluleå (BD). Han återfinnes första gången i här befintliga källor i hjonelängden 1611.

Jordeboken 1620 och roteringslängderna 1621 och 1623 upptar honom i Bälinge, den sistnämnda längden tillsammans med sonen Velam Ersson.

Efter 1623 finns inte spår av honom i Bälinge i jordeböcker eller roteringslängder (här tillgängliga), ej heller finns han i roteringslängderna upptagen bland dem som "äro fattige och sjuklige och äro inhyses hos sine barn" eller som det stundom heter "gamble, ålderstigne och förlamade".

1624 har Neder-Luleå kyrkoräkenskaper denna anteckning: "Desse efterskrevne bleve för korn och andra åtskillige saker körkjan skyldige: Erich Wällamsson i Bäling är skyldig penningar 3 Dr".

1629 eller senare (dock senast 1643) ger han testamente efter son. Erik Velamsson är alltså i livet ännu 1629 eller senare men återfinnes ej i Bälinge efter 1623. Under 1640-talet och början av 1650-talet finns det däremot en Erik Velamsson som har hemman i Sunderbyn. Även om intet mera än namnlikheten samt byarnas närhet till varandra talar för att det skulle kunna vara fråga om samme person, som alltså har flyttat från Bälinge till Sunderbyn, så kan man dock inte utesluta möjligheten. Saken bör göras till föremål för undersökning i kamerala källor.

Om Erik Velamsson i Sunderbyn vet vi följande: Gerd Enequist: Nedre Luledalens byar (Uppsala 1937) s.98, omtalar "Erik Wellamssons hemman i Sunderbyn" (1645). I roteringslängden 1637 återfinns han inte alls. 1642 saknas han i kvarntullsmantalslängden men finns med i röklängden bland Sunderbyns 27 rökar samt i mantalslängden för boskapshjälpen där hans skatt beräknas efter 2 spannland. 1646 saknas han i mantalslängd och röklängd men finns med i kyrkotiondelängden. Samma år återfinner vi honom i "Längd uppå de utfattige i Luleå sockn, vilka så utarmade och förblottade vordno äre, att de sin återstående rest uti extraordinarie för 1644 till fordom befallningsmanen v:t (=välaktat) Tore Halvarsson ej förmå att utgöra; begärer uti all ödmjuk underdånighet H.K.M:ts nådiga förskoning och tillgift; datum Luleå den 13 juli Anno 1646". Erich Wellumsson i Sunderbyn står här upptagen med en rest av 1 daler 13 öre och kallas "utgammal fattig man". Ännu en restlängd uppgjordes 1646, nämligen för ordinarie och extraordinarie utlagor 1641 och 1642. Erich Wellumsson, "utgammal fattig man" står här upptagen med en rest av 15 1/2 öre. 1648 saknas han i mantalslängden men finns med i kyrkotiondelängden. 1652 åter finns hans namn med i kvarntullsmantalslängden, men varken han själv eller någon person i hans hushåll räknas med i längden.

Är han identisk med äldste Erik Velamsson i Bälinge, torde han vid det laget vara minst 75 år. Senare mantalsklängder än 1652 för Bälinge finns för närvarande inte tillgängliga, (för Nils Joëlson).

I längden på fattiga 1648 upptages Erik Velamsson, "utgammal och fattig". Han är taxerad för 2 spannland och får hela summan förmedlad (förmedling=nedsättning i ett hemmans mantal eller jordeboksränta, stundom i båda).

Före 1611 tycks inte finnas något spår av Erik Velamsson eller någon som skulle kunna tänkas vara förfader till honom i Bälinge. Kanske kom han från någon grannby eller någon annan by i den vida Lulesocknen, eller rentav från någon annan socken. Är han identisk med den Erik Velamsson som fanns i Sunderbyn på 1640- och 1650-talen, så kan man kanske tänka sig att han inte bara härstammade från denna by,

Sunderbyn är grannby till Bälinge; de båda byarna ligger mitt emot varandra vid Luleälven.

Enligt Olle Malmsten är Erik Velamsson i Bälinge och Erik Velamsson i Sunderbyn samme person.


Källor

1)Databas Norrbotten