Personakt Antavla

Per (Peder) Torbjörnsson Schomager

Bondelänsman och Skomakare. Blev högst 71 år.

Far:Torbjörn

Född:1580
Död:1651-06 Stora Kulleryd, Bräkne-Hoby (K) 1)71 år gammal vid sin död.
Begravd:1651-06Gravsten i mittgången Bräkne-Hoby kyrka med texten:
HER UNDER HVILAR SAL. PEDER TORBIORNSON SCHOMAGER AFF KULLERY FORDOM KONG: MAIIS: BONDE LENSMAND HER I HOBIIE SOGEN I 36 AAR DODE I SIN ALDERS 71 AAR HVIS SIELL GUD HAFVER. ANNO 1651
 

Barn med Inger Olofsdotter

Barn:
Torbjörn Persson (1630? - 1688)
Kerstin Persdotter (1643 - 1678)
Olof Persson (1645 - 1705)
Per Persson-Skog (1649 - 1712)
Botil Persdotter
Tor Persson (- 1678)

Noteringar

Gravsten mittgången i Hoby kyrka med inskriptionen:
HER UNDER HVILAR SAL. PEDER TORBIORNSON SCHOMAGER AFF KULLERY FORDOM KONG: MAIIS: BONDE LENSMAND HER I HOBIIE SOGEN I 36 AAR DODE I SIN ALDERS 71 AAR HVIS SIELL GUD HAFVER. ANNO 1651
Här under vilar salig Peder Torbjörnsson skomakare av Kulleryd fordom Kunglig Majestäts bonde länsman här i Hoby socken i 36 år död i sin ålders 71 år viss själ Gud haver. Anno 1651

Tor Persson, bonde i Hakarp. Död i Hakarp och begravd 1678-05-12 i Hoby.
hustru Berta/Bengta Persdotterhar. Död i Hakarp och begravd 1678-04-28 i Hoby som Tors hustru Benta.
Kända syskon till Tor:
Torbjörn Persson, bonde i Åryd gård, lever 1686
Per Persson Skog, bonde i Åryd gård, begravd i Åryd 1712-06-24, 63 år
Olof Persson i Hakarp, därefter Stora Kulleryd och död i Trensum, begravd i Hällaryd 1705-12-10, 60 år
Kerstin Persdotter. Död innan 1678
Botil Persdotter, gift i Hällaryd 1688 med Jöns Sonesson (osäkert, har fått uppgiften av annan forskare)

Tor med syskon bör vara barn till bondelänsmannen och skomakaren Per Torbjörnsson i Stora Kulleryd död 1651 i en ålder av 71 år, gravsten i mittgången Bräkne-Hoby kyrka.
Att så är fallet talar mycket för. Namnet Torbjörn finns bara i denna släkt.
1659 köper Torbjörn Persson och hans fästmö Karin Olofsdotter Åryd gård av Per Nilsson och Inger Olofsdotter i Stora Kulleryd. Denne Per Nilsson finns i Jordeboken 1685 som den gamle brukaren till Stora Kulleryd och Olof Persson som flyttat från Hakarp till Stora Kulleryd står som styvson till Per Nilsson. Alltså bör Inger Olofsdotter vara Olofs mor och då änka efter Per Torbjörnsson. Per Nilsson har alltså gift sig till Stora Kulleryd.

Jordeboken 1685
Hakarp 5/8 Tohre Pärsson (gamle brukaren 1658)
Nya brukarna:
Hakarp 5/16 Tufwe Thorsson om 35 åhrs ålder, ärft och br: (brukat) 6 åhr
Hakarp 5/16 Nils Thorsson om 30 åhr, dito samma och b: 6 åhr

St Kullery (Kuhlerydh)
St Kulleryd 7/8 Pähr Niellsson (gamle brukaren 1658 eg. anm.)
Nya brukarna: Per Nillsson (sitter kvar eg. anm.)om 50 år stedt i den der tyden hela gården med 150 dal. Sölf. mt och 3 1/2 Riksdal. och nu såldt till sin styfsohn Oluf Persson efter acord för 180 dal. Sölf. mt. men brukar detta ... allenast halfparten med honom.

Biakt till Jordrevningen Bräkne härad 1671:
Sidan 80 Åryd gård
1658 onsdagen 4 augusti kom inför rätten Peder Nilsen i Stora Kulleryd och gav till känna att ha sålt från sig, sin hustru Inger Olufsdotter och deras arvingar 1/4 part av Åryd gård han haft uti bruk till Torbjörn Pedersen i Åryd och hans kära fästmö Karin Olofsdotter och deras arvingar.

Släktskapet syskonen emellan bevisas av domboksutdragen nedan.

Bräkne härads dombok:
1670-09-21:
3 ting. Per Olofsson i Köpegård och Sven Jönsson i Åryd kärar Torbjörn Persson i Åryd och Per Nilsson i Kulleryd, inger ett skiftesbrev efter Bengta salige Olof Brommessons i Åryd, hennes barn och barnbarn Per Olofsson, Karin Olofsdotter och Botil Olofsdotter, daterat Åryd 1656-03-26. Kräver part av arvet som ännu innestår hos Torbjörn i Åryd. Torbjörn har inte gjort något köp. Torbjörns moster Inger Olofsdotter i Kulleryd bad honom anamma en ko som han kunde mjölka om han ville sälja hennes arvpart i Åryd. Per och Torbjörn med kaldsmännen Jon Andersson i Stora Kulleryd och Frende Jönsson i Gundlatorp istället för Olof Persson i Gundlatorp stämmer Per Olofsson i Köpegård och Sven Jönsson i Åryd till nästa ting att höras som vittnen, i lika måtta stämt Olof Månsson i Djurtorp.
(Inger Olofsdotter står här som moster, felskrivning eller feltolkning, modher/moster)
Bräkne härads dombok 1677-12-05:
1 ting. Jöns Persson i Hakarp med skriftlig kaldsedel av häradsdomaren Klas Hansson kärar Olof Persson i Hakarp angående sköte och förvaring på den gårdsfjärding i Hakarp som han har avköpt. Inkallar Tor Persson i Hakarp, vilken har ägt denna gårdsfjärding. Inkallar Tors barn Per Torsson i Tararp, Per Skog i Tararp, Tuve Torsson i Mörtjuk, Nils Torsson i Hakarp och Botil Torsdotter i Stegeryd. Olof visar kontraktet med Jöns Persson.

1674-09-25:
1 ting. Per Olofsson i Stora Tokaryd med kaldsmännen Jon Persson i Mörtjuk och Måns Börjesson i Hoby kärar Tor Persson i Hakarp, Per Torsson i Tararp, Per Skog i Hakarp, Nils Torsson i Hakarp och Tuve Torsson i Mörtjuk angående lagbud på en fjärding Hakarp, vilken Per Skog hos sin fader Tor Persson har åbott. Per skall visa kontraktet till nästa ting.
(Per Skog som nämns här är Tors son Per Torsson Skog)

1678-09-25: Per Skog i Hakarp på egna och på samtliga medarvingars vägnar inger en attest mot Per Skog i Åryd och Olof Persson i Hakarp, vilken är skriven av Frende Jönsson i Gundlatorp och Lars Matsson i Åryd angående deras systers arv, vilket är tillfallet Per Skog i Åryd och Olof Persson i Hakarp. Dom; Eftersom Olof Persson i Hakarp och Per Persson i Åryd tilltalade Tor Perssons barn och arvingar i Hakarp angående Kerstin Persdotters gods och tillfallna arv, deras salige fader (står så) bemälte salige Tor Persson tillika med deras fäderne har haft under värjemål, förmenar därför att arvingarna skall svara och betala, Per Torsson och Per Skog bör på egna och samtliga medarvingars vägnar bevisa att deras salige fader vid dess dödstund i närvaro av sockenprästen och flera dannemän nekat till att vara i skuld till dess bröder, en förlikning är skedd mellan Torbjörn Persson i Åryd och Tor Persson i Hakarp och under samma tid har Torbjörn uppburit en del gods ur samma förmyndarskap, Torbjörn svarade vid denna tid att allt var klart mellan honom och Tor. Två kors värde skall betalas av Skog i Hakarp och av dess medarvingar till Per Skog i Åryd och Olof Persson i Hakarp.

1678-08-28: Per Skog i Åryd och Olof Persson i Hakarp kärar Tor Perssons barn, förmyndare och arvingar i Hakarp angående deras syster Kerstins arv. En uppskrift om cirka 25 daler inges, vilket är deras lott efter gamla skiftesbrevet. Per Torsson i Tararp och Tuve Torsson i Mörtjuk inger en attest av Jeppe Persson i Hakarp att salige Tor har bekänt på sitt yttersta att han har betalat sina bröder helt och fullt. En attest av Lars Hermansson Schlyter sockenpräst i Hoby inges. Frende Jönsson i Gundlatorp vittnar att han var ombedd att närvara vid en förlikning mellan Tor och Torbjrn, vilka mötte i Hakarp, när Torbjörn fått gods av Tor frågade Tor om det inte var klart dem emellan, ja svarade Torbjörn. Förlikningen höll så länge Tor levde. De hade tänkt väcka delomål mot sin fader i levande livet men på grund av den turbulenta krigstiden blev det inget. Uppskjuts till nästa ting.

1678-08-14: 4 ting. Per Skog i Åryd och Olof Persson i Hakarp kärar salige Tor Perssons barn, förmyndare och arvingar i Hakarp angående deras saliga syster Kerstin Persdotters arv, vilket Tor haft under förmyndarskap. Per Torsson i Tararp och Per Skog i Hakarp svarar med en skriftlig kaldsedel från häradsdomaren Klas Hansson och instämmer Per Skog i Åryd och Olof Persson i Hakarp samt vittnena; Lars Matsson i Åryd, Frende Jönsson i Gundlatorp, Hans Månsson i Evaryd, Måns Nilsson i Hakarp och Jeppe i Hakarp. Arvet efter systern skall vara levererat till brodern Torbjörn Persson i Åryd. Måns Nilsson vittnar att när Tor låg på sitt yttersta och prästen var hos honom, då var Måns med och då hörde han Tor säga att han inte ägde någon skuld till sina bröder, utan hade betalt sina bröder helt och fullt. Torbjörn svarar att han inte har fått något skiftesbrev efter systern. Torbjörn har endast fått sin lott, inget annat.

1684-10-23:
Olof Persson i Hakarp och Per Persson i Åryd kärar Torbjörn Persson i Åryd angående deras arv som hos honom som äldste brodern skall innestå efter föräldrarna och deras syskon. Torbjörn begr uppskov till nästa ting sitt förmyndarskap då att förklara.

1697-01-27:
Per Persson Skog i Åryd kärar Per Torbjörnsson i Åryd. Klagar att han besitter 1/8 av skatte Åryd som han sig förmenar sig till löserätten vara berättigat, emedan han är en man närmare i släkten, nämligen. Han är broder till säljaren, och Per Torbjörnsson är broderson, Per Torbjörnsson mötte, uppvisandes häradstings dom av 1686-04-26 innehållande att Torbjörn köpt _ i Åryd, vilket honom och hans rätta arvingar tillerkänt är för en fast egendom. Resolution; Såsom hela fjärdingen i Åryd är genom häradstings dom 1686-04-26 tillerkänd Torbjörn Persson och hans barn, vilken dom långt för detta vunnit laga kraft, blir hans son Per Torbjörnsson därvid bibehållen; Men den fjärdingen i Åryd som Torbjörns barn ärvt bliver orubbat in till dess de kommer till sina myndiga år, då de hava sig emellan om den fjärdingen att förena det bästa de kunna och gitta. Per Persson inlade i rätten 3 mark silvermynt viljandes appellera, men såsom ingen appellation kan givas emot 1686 års dom den rätten intet rör, så bliver han dömd för domkval att böta 3 mark silvermynt emedan han då var vid sina 30 år när domen föll här vistandes hemma och själv agerat denna sak.

Biakter till Jordrevningen 1671 Bräkne härad:
Sidan 12

1668-04-29 Lorents Holsten i Asarum, Sakhörer till Bräkne Härads Ting och Christen Lauritsen i Karlshamn, Skrivare, gör veterligt att år efter Kristi födelse 1668 onsdagen den 29 april för rätten framkom
Niels Olsen i Hakarp och Tord Persen ibm. sålt och avhänt fråndem, deras hustrur, barn och arvingar en halv jordegen gård i Hakarp, kallad Norregården, som Niels Olsen på bott och i bruk
haft. Undantagen den lille pille hage som Tord Persen till ett undantag uttagit har och Niels Olsen att hava jordmen på gårdsplatsen till en stuga att uppsätta. Uppbud 3 ting: 11 mars, 1
april och 15 april, men ingen av släkt eller fränder erbjudit sig inlösa gården, så har de sålt samma halva gård till Anders Persen och hans trolovade fästmö Elna Nielsdatter och bägge deras sanna arvingar skall vida bruka och behålla till evinnerlig egendom.

Sidan 14
1636-05-11 Jag Olle Smed i Hakarp kändes och veterligt gör för alla med detta mitt öppna brev att jag idag onsdagen 11 maj år 1636 på Bräkne Härads Ting, med min fria vilja, har sålt, skött och avhänt från mig, min hustru, barn och sanna arvingar till ärlig man Thoer Pedersen och hans kära hustru Birtte Pedersdatter, bägge deras barn och sanna arvingar en jordegen gård i Hakarp, samma jordegård skall hava, nyttja, bruka och behålla. Jag anammat och uppburit penningar och tackar dem för god, riktig och nöjaktig betalning.
Till vittnen, Willadts Nilsson i Trensum, Sakhörare till för. härad och Niels Bringh, Häradsskrivare i föreskrivne härad.

Länsräkenskaper Blekinge
Philippi Jacobi 1653-Philippi Jacobi 1654
Städsmål
Peder Nilsson i Asarum en gård i Kulleryd som Ingrid änka upplät
***
Län Blekinge län
Församling Bräkne-Hoby
Sten nr 12
Förnamn Peder
Efternamn Torbiornson
Gård Kulleryd
Titel Bondelendsman
År 1651
Vård typ Häll
Registrerare Blekinge Släktf. o Folkrörelsearkivet i Blekinge: Annika Otfors


Källor

1)Anbytarforum