Personakt

Karl (Carolus) Henriksson (Henrici) Bröms

Kyrkoherde. Blev högst 85 år.

Född:1515 Hälsingland 1)
Död:1600-04-02 Tuna (Y) 1)

Äktenskap med Helga (1525 - 1561)

Vigsel:1550 1)

Barn:
Margareta Carlsdotter (1553 - 1575)
Johannes Caroli Bröms (1554 - 1632)
Henrici Karlsson Bröms (1555 - )
Catarina Karlsdotter Bröms (1557 - )
Elin Karlsdotter Bröms (1558 - )
Malin Karlsdotter Bröms
Carolus Karlsson Bröms
Samuel Karlsson Bröms

Äktenskap med Barbro Stigsdotter (1520 - 1600)

Vigsel:1562-06-22 1)

Barn:
Elisabeth Karlsdotter Bröms (1535 - 1600)
Petrus Bröms (1563 - 1563)
Magdalena Bröms (1564 - 1597)
Elias Karlsson Bröms (1569 - )
Stig Karlsson Bröms (1571 - )
Isac Karlsson Bröms (1573 - )
Petrus Karlsson Bröms (1576 - )
Ericus Karlsson Bröms (1579 - )
Margareta Karlsdotter Bröms (1582 - )

Noteringar

Kyrkoherde från 1551 till 1560 i Tuna (Y).

Carolus Henrici (Bröms) (1551-1600), sannolikt från Hälsingland.
Erhöll af kon. Gustaf I (Vasa) kollationsbref såsom kyrkoherde i Tuna 25 sept. 1551.

Med ett par bönder i Edsta by ingick han 25 sept. 1555 ett aftal, hvarigenom några där belägna jordlotter, tillhöriga Stöde kyrka, utbyttes mot den jord, de innehade invid prästbordsåkern (Eckl. bost. 2, s. 83, not. 4).

Gemensamt med underlagman Michel i Karlenge afgaf han 27 aug. 1557 ett intyg, att 6 t:r spanmål ur Tuna kyrkherberge uttagits till K. M:jts laxebyggning.
Äfven herr Carl fick vidkännas de rätt betungande gärder till K. Maj:t och kronan, som pålades prästerskapet, och undslapp ej heller den gästning, som åtföljde krigsföretagen under kon. Erik XIV:s tid.
Då krigsöfversten Claudius Gallus på väg till Jämtland med sina trupper gästade Tuna prästgård, frikallade han 1 febr. 1564 khden i anledning häraf från utgörandet af en gärd uppgående till 8 t:r fetalier och 1 fjärding ärter.

På allmänna landstinget i Njurunda 3 nov. 1568 beseglar herr Carolus i Tuna prästerskapets trohetsförsäkran åt kon. Johan III.

Till Älfsborgs lösen 1571 utgaf han 66 mk 2 öre, utgörande tiondedelen av värdet på hans lösegendom, som då utgjorde: silfver 10 lod 1 quintin, koppar 7 pund, tenn 2 pd, messing 1 pd, kor 9, får 8, getter 8, svin 6 samt 1 ung och 1 gammal häst jämte 1 sto.

Ett jordbyte mellan herr Carl och Tord Roalson i Boda, Torps s:n, bekräftades 15 febr. 1576, därvid den senare fick 7 mål i Nordaned i Torp samt 6 lod silfver och 30 mk penningar i mellangift af herr Carl, som erhöll 6 mål i Runsvik i Tuna.

Sedan fogden i Medelpad omkring 1580 förordnats att redovisa för kyrktionden och uppbära prosttunnorna, men detta ledt till oordningar, utnämnde kon. Johan. herr Carl, som tidigare synes varit landsprost, ånyo år 1582 till innehafvare af denna befattning, hvarigenom han erhöll en tillökning i lönen med 4 pund 2 spann, motsvarande 1 t:a spanmål från hvar kyrka.

I behåll finnes ett bref från ärkebiskop Andreas Laurentii (Björnram), dat. 8 febr. 1589 till d:no Carolo in Tuna med underrättelse, att bönderna i Stöde låtit förstå, att de ej fått någon gudstjänst om påsk och pingst, men väl på Palmsöndagen, i anledning hvaraf ärkebiskopen vänligt ber khden se till, att de ej framdeles behöfva klaga öfver något sådant och besvära K. Maj:t i onödan.

Herr Carl underskrifver Upsala mötes beslut 1593 och riksdagsbeslutet i Söderköping 22 okt. 1595.

Afled 2 apr. 1600.
Gifto 1) m. Helga, d. i Gefle 22/3 1561; 2) 22/6 1562 m. Barbro Stigsdotter, khdedotter från Bergsjö, Hälsingland; d. i Runsvik i Tuna 1600, s. å. som prosten.
Barn i förra giftet:
Margareta, f. 12/2 1553, g. 27/1 1574, d. 10/3 1575;
Johannes (Hans), f. 12/3 1554, faderns efterträdare;
Henricus, f. 25/7 1555;
Catharina, f. 16/2 1557;
Elin, f. 11/6 1558.

- i senare giftet:
Petrus, f. 27/5 1563, d. s. å.;
Magdalena, f. 12/12 1564, d. i dec. 1597 i Gefle;
Elisabeth, f. 27/11 1566, g. 3/2 1592 m. khden Petrus Erici i Segersta, ärkestiftet, deras son Erik, assessor i Svea hofrätt, adlades Rosenhjelm;
Elias, f. 11/2 1569, baccalaureus vid första magisterpromotionen i Upsala 1600, slutl. khde i Täby, Upland;
Stig, f. 17/4 1571;
Isac, f. 20/6 1573;
Petrus, f. 5/10 1576;
Ericus, f. 4/4 1579;
Margareta, f. 8/1 1582.


Källor

1)alfnilsson.nu