Personakt

Rötger Ingesson Jägarhorn

Blev högst 30 år.

Född:1130 1)
Död:1160 1)

Barn med ?

Barn:
Rötger Rötgersson Jägerhorn af Spurila (1160 - )

Noteringar

Vapendragare hos Konung Erik IX, den helige (enligt Gabriel Anrep: "Svenska adelns ättavlor"). Förfäderna till Jägarhornarne har för sanning berättat, att stamfadern skall ha varit Rötker Ingesson, vilken, för sin ansenliga växt, mandom och styrka, skall blivit tagen till vapendragare av Konung Erik IX, den Helige, under dennes vistelse i Finland på 1150-talet, och sedan följt honom till Sverige, var han i en drabbning emot Danskarna anfört en trupp ryttare och haft, efter tidens sed, med sig ett horn, varmed tecken gavs. Han drev därvid en trupp Danskar tillbaka och förföljde dem med sådan häftighet, att han kom tätt bakom ryggen på deras krigshär, då han blåste segerljud i hornet, varvid Danskarna förskräckt tog till flykten, lämnande segervinnaren med ett stort byte, varav Danmarks kyrka, en halv mil från Uppsala, blivit uppbyggd.
Han själv blev kallad Jägarhorn; och såsom bevis på denna berättelses sannfärdighet, anföres, att ett stort buffelhorn, med några runstäver kring kanten, i flera hundrade år åtföljt huvudmannen för ätten. Gabriel Anrep 2, s 392. Så även beskrivet av Oskar Wasastjerna 1879 i sin utredning "Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln".

Rötker Ingesson Jägerhorn. Släkten Jägerhorns stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem.
Namnet har förekommit också som Jägarhorn. Det förekommer delade meningar om hans ursprung. Riddarhusstamtavlorna upptar, i enlighet med äldre genealogier, ett gemensamt ursprung för de tre finska ätterna Jägerhorn af Spurila, Jägerhorn af Storby och Jägerskiöld samt uppsätter som stamfader Rötker Ingesson Jägarhorn, som skulle ha levat i mitten av 1100-talet. Den adliga släkten Jägerhorn upptar dock inte Rötker som sin stamfader utan anser honom vara en legend.
Fru J. Ramsay har i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden framhållit dessutom, att inga handlingar finnas, som giva stöd för något samband mellan de tre ätterna, vilkas gemensamma vapenbild, jägarhornet, burits av många andra frälsesläkter i Finland.
Församlingen i Pemar anger dock i sin egen historiebeskrivning att den äldsta vid namn kända kristna personen i Pemar var Rötker Ingesson, att han var den äldre Jägerhorn ättens stamfader, och att han hade bott vid trakterna av nuvarande Spurila.

En släkttavla från 1769 anger släktsägnen enligt följande:
"Denne Ätt är så gammal at Nobilitations tiden ei med visshet kan utsättas, dock är af Familiens Förfäder för Sanning berättat, at Stamfadren för denne ätt har varit Rötker Ingesson, hvilken Konung Eric IX:de eller den Helige Kallad, tagit til Vapn Dragare för dess ansenliga och vackra växt, samt ovanliga Styrcka och mandom, under högst bemätte Konungs varelse i Finland på 1150 talet, och vid återresan till Sverige tagit honom med Sig. Denne Rötker Ingesson skall år 1160 vid en drabbning emellan de Svenske och Danske anfört en Fännica Ryttare och skall hafva haft ett horn efter den tidens, hvarmed gafs teckn: Enär han anföll de Danske, dref han dem til rygga och förfölgde dem med den häftighet, at han kom alt bakom ryggen Danska Armeen, och under det han förfölgde dem, blåste han victoria i sitt horn, hvaröfver Danska Armeen blef förskräckt, tog til flyckten och lämnade sina Öfvervinnare ansenligit byte, hvaraf Dannemarcks Kyrcka, en half mil ifrån Upsala blef upbygd, och Han blef sedan kallad Jagarhorn [...].”


Källor

1)wikitree.com