Personakt Antavla

Johannes Granhammar

Brukspredikant. Blev ca 50 år.

Far:2930 Johan Nicolai Nilsson Lång (Lang) (1590? - 1661)
Mor:2931 Karin Mikaelsdotter Burelia (1610? - 1691?)

Född:omkring 1637 Råneå (BD)
Död:omkring 1687

Noteringar

Johan Granhammar, död 1687 1/6. Komminister vid silververket i Kvikkjokk 1679-1687.
Hans änka Karin Dagesdotter bor i Rånbyn 1690-1695 (mtl). Hon var sannolikt dotter till länsman Dage Jönsson ohh Elin Månsdotter Fordell i Rånbyn.
--------------------------------------------------------
Brukspredikant i Kedkevare 1679-1690.
Son af khden i Råneå Joh. Nic. Lang, var kollega i Piteå skola, då för honom utfärdades fullmakt 12 nov. 1679 att vara brukspred. vid Kedkevare efter Hapstadius.
Utn. till komm. i Luleå landsförs. och tilltr. där 1690.
Han torde ha varit den siste speciellt förordnade grufpredikanten, ehuru Bergskollegiet,
på bergmäst. Sven Faggs anmälan, att bruket ej var med predikant försedt,
af superintend. P. Steuch 18 jan. 1690 rekvirerar ny präst till Alkavare
och Kedkevare silfverbruk och af bruksstaten anslår 150 dlr s:mt i årlig lön. (se nederluleå)
---------------------------------------------------------
Johan Granhammar (1690-97), f. omkr. 1637, son till komm.
här ofvan Jonas Nicolai Lang, sedan khde i Råneå; stud. i Upsala 25 okt.
1655; hade från 1657 varit domesticus hos sin åldrige och sjuklige fader i
Råneå till 1663, då han i sept. begärde få komma till Neder-Kalix sacellani,
men khden L. Calicius ville ej taga emot honom. Han hade näml. för afsikt
att få åt sin son förbehålla denna tjänst, och konsist:s anordning synes
han rent trotsat, men tydligen genomdref konsist. slutligen Granhammars
anställning. Vi återfinna honom emellertid 1667 ss. kollega i Piteå skola,
där han kvarstannade, till dess han 12 nov. 1679 utnämndes till grufpred.
vid Alkavare och Kedkevare silfverbruk efter Nils Hapstadius, se Jockmock.
Härifrån erhöll han transport till komministraturen i Luleå landsf. 1690
och afled 1697 (enl. T.). I Nordlanders bok, Norrländskt skolliv, framskymtar
han och gör icke något mera sympatiskt intryck genom sitt genstörtiga
uppträdande mot landshöfding Grahn.
Af barnen: Abraham, f. 1665 i N. Kalix, döpt 22/1 s. å.; En dotter d. 27/11 1667
i Piteå; Anders Granhammar, f. i Piteå döpt 26/1 1669; Nils, döpt 8/9 1672; Erik,
döpt 3/10 1677, d. 27/10 s. å.; Anna, döpt 15/12 1678, d. 18/1 1679; Catharina, g. m.
handlanden i Torneå Erik Davidsson; begr. i N.-Kalix 17/11 1716.